Dla autorów

Części artykułu

 1. Imię nazwisko 
 2. E-mail
 3. Afiliacja
 4. Nr ORCID autora
 5. Tytuł artykułu w języku oryginalnym artykułu
 6. Tytuł artykułu po angielsku
 7. Tytuł artykułu po polsku
 8. Abstrakt w języku oryginalnym artykułu (800-900 znaków) 
 9. Abstrakt po angielsku (800-900 znaków)
 10. Abstrakt po polsku (800-900 znaków)
 11. Słowa kluczowe w języku oryginalnym artykułu (co najmniej trzy)
 12. Słowa kluczowe w języku angielskim (co najmniej trzy)
 13. Słowa kluczowe w języku polskim (co najmniej trzy)
 14. Bibliografia

Wymogi edytorskie

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:

 • edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstępy między wierszami – 1,5
 • marginesy 2,5;
 • podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowanie)
 • cytaty powinny być umieszczone w tekście – w cudzysłowie jeżeli jest poniżej 30 słów (bez kursywy)
 • cytaty dłuższe niż 30 słów – czcionka 10 – wcięcie z lewej i prawej 2,5 (jeden TAB)
 • przypis do każdego z cytatów powinien być umieszczony w nawiasie po kropce
 • kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw

Przypisy

Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu w następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np.:

 1. (Nowak, 1999, s. 10) – gdy przywoływana praca ma jednego autora;
 2. (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) – gdy przywoływana praca ma dwóch i więcej autorów;
 3. (Inquiry) – Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na publikację, w której nie ma informacji o autorze
 4. Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii jest kilka tytułów zaczynających się od tych samych słów:

Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony


Bibliografia

Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia), zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (dodając małe litery np. 2003a, 2003b, 2003c).

Przykładowe zapisy:

Brah, A. (1996). Cartographies of Diaspora. London: Psychology Press.

Baden, A.L., Treweeke, L.M., Ahluwalia, M.K. (2012). „Reclaiming Culture: Reculturation of Transracial and International Adoptees”. W: Journal of Counseling & Development„, vol. 90.

Calhoun, G. (1997). Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie. W: J. Szacki (red.). Ani książę, ani kupiec, obywatel. Kraków: Znak.

Cubitt, G. (1998). Introduction. W: G. Cubitt (red.). Imagining Nations. Manchester: Manchester University Press.

Mikułowski-Pomorski, J. (2006). Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie. http://janek.ae.krakow.pl/ekse/htm/pomorski_tozsamosc.doc, 10.12.2012. Krasuski, K. (2009). Nowy pomysł na prywatyzację giełdy. “Rzeczpospolita”, 27.11.2009.


Tabele, wykresy i rysunki

Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł i informacja o źródle powinna być zamieszczona: w przypadku Tabeli nad Tabelą; w przypadku Rysunku pod Rysunkiem.


Prawa autorskie

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.


Opłaty

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji


Przesyłanie artykułów

Do tekstu należy dołączyć Oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że przesłany tekst nie uczestniczy w innym postępowaniu wydawniczym.

Artykuły prosimy wysyłać na e-mail: LCPIJOURNAL@YAHOO.COM