Zasady etyczne

Zasady etyki publikacyjnej zostały przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors). Opracowane standardy dotyczą zasad etycznych obowiązujących zespołu redakcyjnego, recenzentów i autorów czasopisma „Language, Culture, Politics. International Journal „


Zasady dotyczące Zespołu Redakcyjnego

 1. Redakcja jest zobligowana do monitorowanie standardów etycznych przyjmowanych artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do druku kieruje się takimi kwestiami jak: znaczenie naukowe przesłanego tekstu, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość, a także zgodność z zadeklarowaną tematyką czasopisma.
 3. Na ocenę merytoryczną tekstu nie mogą wpłynąć takie kwestie jak płeć, narodowość, wyznanie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autora.
 4. Redakcja nie ujawnia informacji dotyczących nieopublikowanych artykułów. Osobami upoważnionymi do dysponowania informacją są jedynie: autor/ autorzy tekstu, wyznaczenie recenzenci oraz wydawca.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz ujawniania przypadków ghostwriting i ghost authorship.
 6. Redakcja, w razie konieczności, wyraża gotowość do opublikowania sprostowań, wyjaśnień i przeprosin.

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego. W porozumienia za autorami mogą także wpływać na ostateczny kształt publikowanych w czasopiśmie tekstów.
 2. Recenzowana teksty na etapie recenzji mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 3. Recenzja powinna mieć charakter obiektywny, nie dopuszcza się personalnej krytyki autora, wszystkie uwagi/ spostrzeżenia powinny być uargumentowane.
 4. W przypadku braku możliwością wywiązania się z obowiązku dostarczenia recenzji w ustalonym terminie recenzenci są zobowiązania poinformować o tym redakcje.
 5. Recenzent nie powinien oceniać w przypadku możliwości zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu.

Obowiązki autorów

 1. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oryginalnie napisanych tekstów. Przy korzystaniu w tekście z opracować/ wyników badań innych autorów to wówczas są zobowiązani do używania stosownych oznaczeń cytowania.
 2. Autorzy nie powinni publikować zgłoszonego tekstu opisującego te same badania w więcej niż jednym wydawnictwie.
 3. Autorzy zobowiązani są do wskazania źródeł, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu artykułu.
 4. Redakcja może poprosić autora/ autorów o dostarczenie nieprzetworzonych źródeł/ wyników badań do których odwołano się w tekście. Z odpowiednią prośbą może wystąpić także przez jakiś czas po opublikowaniu artykułu.
 5. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.
 6. W przypadku wykrycia przez autora/autorów znaczącego błędu lub nieścisłości w opublikowanym tekście jest on/oni zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Redakcje oraz do współpracy celem wycofania lub poprawienia artykułu.

W trosce o rzetelność naukową publikowanych artykułów Redakcja dokonuje selekcji zgodnie z zasadami ghostwriting i ghost authorship.

Ghostwriting i guest authorship to przypadki akademickiej nieuczciwości. Wszystkie ujawnione sprawy zostaną podane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane właściwym organom (instytucje zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, akademickie zespoły redakcyjne).

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia swojego wkładu w powstanie artykułu (stosuje w tym celu szablon odpowiedniego oświadczenia składany w trakcie zgłaszania tekstu do publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.

Redakcja prosi o informacje dotyczące źródeł finansowania artykułów, wpłatach instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (finansowanie).

Redakcja prowadzi dokumentacje wszystkich przypadków nieuczciwości akademickiej, zwłaszcza łamania naukowych zasad etyki.