Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez członków redakcji i redaktora naczelnego (redaktorów tematycznych) oraz po uzyskaniu akceptacji kierowany jest do recenzentów zewnętrznych.
 2. Artykuł niezakwalifikowany do druku odsyłany jest autorowi.
 3. Do oceny artykułu, po jego wstępnej ocenie formalnej, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z PANS w Chełmie, niebędących członkami Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma, czy jednostki zatrudniającej autora recenzowanego tekstu, a także niepozostających z autorem w bliskich stosunkach osobistych.
 4. Recenzenci powinni posiadać co najmniej tytuł doktora i stanowisko profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź jego odpowiednik oraz być specjalistami w zakresie tematyki poruszanej w recenzowanym artykule.
 5. Prace oceniane są według zasady double-blind review, w sposób poufny i anonimowy. W trakcie procedury recenzowania zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora.
 6. Recenzja ma formę pisemną i powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie dopuszczające artykuł do publikacji bądź jego odrzucenie.
 7. Artykuł nie jest dopuszczany do publikacji w przypadku, gdy nie posiada charakteru naukowego, charakteryzuje się istotnymi błędami merytorycznymi, nie jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, narusza wymagania formalne.
 8. Po zakończeniu procedury recenzowania autor jest informowany o jej wynikach, otrzymuje przy tym dwie recenzje do wglądu.
 9. Raz do roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości (strona internetowa, opublikowane czasopismo) pełną listę recenzentów.
 10. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.

Recenzenci

 • prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr Edward Colerick (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polska)
 • prof. dr hab. Christopher Garbowski  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • prof. dr hab. Halyna Lutsyshyn (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)
 • prof. dr hab. Ewa Piwowarska (Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa, Polska)
 • prof. dr hab. Nina Rzhevska (Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów, Ukraina)